Bases del Festival Internacional de Cinema Independent i Curtmetratges de Cerdanya 2013

El Grup de Recerca de Cerdanya – Cerdanya Film Commission convoca el Certamen Internacional de Curtmetratges de Cerdanya, amb la finalitat de promocionar el material audiovisual dels joves realitzadors del gènere cinematogràfic. El Certamen se celebrarà a diferents ubicacions de la comarca de Cerdanya els dies 16, 17 i 18 d’agost de 2013

A tal efecte es fan públiques les següents BASES:

1.-                Poden participar-hi tots els autors majors d’edat i menors de 35 anys, de qualsevol nacionalitat.

2.-                Els curtmetratges que es presentin han de ser rigorosament originals, no estar subjectes a cap contracte de cap tipus amb cap empresa o persona i no haver estat mai presentats a aquest certamen. La temàtica dels curtmetratges presentats és lliure. Els curtmetratges han d’haver estat realitzats després de l’1 de gener del 2011 i ajustar-se a tot l’establert en aquestes BASES. Un autor sol o en col·laboració amb altres podrà presentar un màxim de tres curtmetratges a aquest Certamen. Qualsevol curtmetratge en una llengua diferent al català o castellà haurà d’ésser subtitulat en una de les dues llengües (subtítols ja inclosos en el DVD).

3.-                Els autors dels curtmetratges presentats conservaran els drets d’explotació i autoria de les seves obres. Un jurat designat per l’Organització farà una preselecció per tal d’escollir la Secció Oficial del Certamen. Els premis seran atorgats in situ per majoria de vots pel públic assistent a les sessions de projecció sobre els curtmetratges de la Secció Oficial. Els premis no podran ser dividits, encara que si la qualitat dels curtmetratges rebuts fos considerada insuficient per l’Organització, els premis podran ser declarats deserts.

4.-                Els curtmetratges podran remetre’s fins el dia 30 de juny de 2013. S’admetran totes les obres que arribin després d’aquesta data, però que tinguin mata-segells d’origen d’aquesta data o anterior per correu o missatgeria.

5.-                Els participants poden optar per enviar el curtmetratge a través de www.clickforfestivals.com o per correu postal en un únic paquet tancat, identificat per fora amb el títol del curtmetratge i el nom del director o productor, així com amb el nom del Certamen: Certamen Internacional de Curtmetratges de La Cerdanya. Aquest paquet haurà de contenir:

 • 2 Còpies del curtmetratge en DVD.
 • 1 butlleta d’inscripció degudament complimentada.
 • 1 sobre tancat que contingui: sinopsi del curtmetratge de 500 caràcters com a màxim, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport del director o productor del curtmetratge, fotocòpia del registre de drets d’autor o declaració jurada de que posseeix tots els drets de propietat intel·lectual sobre el curtmetratge, sense limitacions o condicions de cap classe i un CD/DVD amb la biofilmografia del director del curtmetratge, fitxa tècnica i artística del curtmetratge i tres fotogrames del curtmetratge en jpeg i resolució de 300 píxels/polsada. Es pot enviar en format paper tot el material digital demanat tret dels tres fotogrames.

6.-                La durada màxima dels curtmetratges presentats serà com a màxim de 20 minuts amb crèdits inclosos.

7.-                Els curtmetratges podran ser enviats mitjançant els següents canals:

CLICK FOR FESTIVALS:

www.clickforfestivals.com

CORREU POSTAL:

Certamen Internacional de Curtmetratges de Cerdanya

Museu Cerdà

C/ Higini de Rivera núm. 4

17520 Puigcerdà (Girona)

8.-                El jurat que escollirà la Secció Oficial estarà format per persones de contrastada experiència en el món cultural i audiovisual escollides per l’Organització del Certamen, els noms dels quals es donaran a conèixer el dia 1 d’agost de 2013, llur decisió serà inapel·lable.

9.-                Els participants eximeixen a l’Organització del Certamen de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent en la que puguin incórrer els participants.

10.-            Els finalistes del Certamen seran avisats abans del dia 5 d’agost de 2013, per a que puguin preparar la seva assistència al Certamen.

11.-            La votació final serà responsabilitat única del públic assistent a les projeccions.

12.-            IMPORTANT: L’assistència dels finalistes és obligatòria; en cas de no assistir al Certamen, el premi al guanyador passarà al segon finalista i com a última opció al tercer finalista, després del qual el premi es declararà desert.

13.-            L’Organització del Certamen no abonarà dietes en cap cas. Els participants, no obstant, estaran convidats amb els seus acompanyants al sopar de celebració que clourà el Certamen.

14.-            El jurat farà una preselecció de 15 curtmetratges que seran projectats en les diferents sessions on el públic assistent emetrà el seu veredicte. El Curtmetratge Guanyador del Certamen es tornarà a projectar al final de la Cerimònia d’entrega de Premis. Tota la informació es publicarà a la pàgina web del Certamen (www.filmcerdanya.com). La resta de curtmetratges es projectaran, en funció de la disponibilitat d’espais, també en els diversos punts que l’Organització designi durant tota la resta de l’any.

15.-            Els premiats es comprometen a que en posteriors emissions del curtmetratge, figuri la menció del guardó rebut. A més a més, autoritzen l’Organització l’ús d’extractes i fotografies per a la promoció i publicitat del Certamen en futures edicions.

16.-            Qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases serà resolt per l’Organització i se n’informarà a la pàgina web.

17.-            Tots els curtmetratges rebuts passaran a formar part del fons de documentació videogràfica de l’Organització, que no retornarà cap dels exemplars als seus autors en cap cas. Els participants autoritzen a l’Organització la reproducció dels seus curtmetratges en actes derivats d’aquest certamen.

18.-            En cas que l’Organització esbrini que, en contra de la documentació presentada, un curtmetratge no compleixi algun dels requisits d’aquestes bases, aquest serà fulminantment desqualificat.

19.-            La participació en el Certamen implica l’acceptació i conformitat de totes les BASES.

20.-            Per tal d’incentivar la producció de noves obres audiovisuals, els premis en metàl·lic es faran efectius en forma de coproducció en la propera obra audiovisual del guanyador.

21.-            S’estableixen els següents premis:

 • Millor curtmetratge: 700 euros + Premi PROMOFEST* i trofeu commemoratiu
 • Primer finalista: Trofeu commemoratiu
 • Segon finalista: Trofeu commemoratiu
 • Millor curtmetratge en català: Diploma commemoratiu
 • Millor curtmetratge Premi del Jurat: Diploma commemoratiu
 • Millor director: Diploma commemoratiu
 • Millor guió original: Diploma commemoratiu
 • Millor muntatge: Diploma commemoratiu
 • Millor actor: Diploma commemoratiu
 • Millor actriu: Diploma commemoratiu

*La distribuïdora PROMOFEST complementa el primer premi del Certamen Internacional de Curtmetratges de Cerdanya amb un premi extraordinari i consistent en 50 enviaments del curtmetratge guanyador a festivals nacionals. En cas que el curtmetratge ja tingui distribució, el premi serà pel primer curtmetratge classificat que no en tingui.

NOTA: Es descomptarà del total de la dotació econòmica (premis en metàl·lic) la quantitat fiscal vigent aplicada en matèria de premis.

Print Friendly, PDF & Email