La Cerdanya Film Commission és un servei públic que està a disposició del sector audiovisual amb la voluntat de promoure i facilitar els rodatges a tota la Cerdanya i d’impulsar i consolidar la indústria cinematogràfica i audiovisual i els serveis que se’n deriven a tot el territori.

Totes les filmacions i sessions de fotografies que no s’inscriguin en l’àmbit domèstic necessiten disposar d’un permís de rodatge per part del titular de l’espai. Consulteu la llista de produccions que requereixen la tramitació del permís aquí.

Us recomanem que indexeu la vostra producció al Registre de Produccions a Catalunya i que ompliu, alternativament, el Formulari General de Rodatge que trobareu en aquesta pàgina. Adjunteu-ne una còpia en cada instància i tràmit que hagueu de fer amb qualsevol Ajuntament de la comarca.

Què fem?

Suport a les productores i localitzadors en la cerca de localitzacions.

Assessorament i informació per la tramitació de permisos.

Suport logístic previ i durant el rodatge.

Interlocució entre les productores i les institucions.

Connexió amb el sector professional local.

Incentivar el teixit audiovisual.

Promocionar i dinamitzar produccions locals.

Cooperar en mostres, festivals i altres activitats culturals i educatives.

QUIN TIPUS DE PERMÍS NECESSITES?

Permisos generals

Cada Ajuntament de la comarca és qui emet els permisos per ocupació de la via pública per filmacions dins del seus límits municipals.

Hi ha diversos tipus de permisos d’ocupació de la via pública per filmacions que es poden tramitar a Cerdanya però cada municipi té unes ordenances pròpies. Es detallen a títol informatiu les següents tipologies:

Autorització bàsica d’ocupació de l’espai públic per filmacions:

 • Aquest permís autoritza filmar lliurement per tota la via pública del municipi (carrers i places) amb un equip reduït (màx. 10 persones + 1 càmera + 1 trípode)
 • L’horari de cobertura serà sempre i per defecte entre les 8h i les 22h.
 • Es pot sol·licitar per diversos dies seguits, màxim 30.
 • El permís s’ha de gestionar amb un mínim de 72 h d’antelació. Consulteu-nos per saber com tramitar-lo en cada cas.
 • Preu: Sol ser totalment gratuït per tot tipus de produccions no comercials.

Llicència d’ocupació de l’espai públic per filmacions:

 • Totes aquelles sol·licituds que requereixen un equip de més de 10 persones amb 1 càmera i 1 trípode, tenen una finalitat comercial i/o precisen de reserva d’espai per estacionament* de vehicles tècnics.
 • Aquests permisos requereixen mínim 5 dies hàbils per tramitar-se.
 • Consulteu-nos per saber com tramitar-lo en cada cas.
 • Preu: Cal consultar a cada ajuntament, segons el cas. Les úniques produccions exemptes de pagar taxes per ocupació d’espai públic són les produccions acadèmiques, sempre que les sol·licituds vagin acompanyades d’una carta del Centre d’Ensenyament indicant que es tracta d’un exercici acadèmic i així aprovi l’exempció l’Ajuntament en qüestió.

Permís general de camera-car:

 • El Permís General de camera-car autoritza a circular lliurement amb camera-car per totes les vies urbanes del municipi.
 • Acompanyant el camera-car, podrà circular un vehicle d’escena, respectant les normes de trànsit. En el cas dels càmera-car amb plataforma, el vehicle d’escena es podrà col·locar sobre la plataforma.
 • Acompanyant al camera-car i al vehicle d’escena, com a màxim podran circular dos vehicles de suport, respectant les normes de trànsit.
 • En cas d’utilitzar un camera-car amb plataforma, aquesta no podrà sobrepassar les mides autoritzades (2.55m). Si sobrepassa aquestes mides, haurà de tramitar-se un permís específic.
 • En cas d’utilitzar un camera-car amb la càmera adossada al vehicle, el dispositiu de subjecció no podrà sobrepassar les mides autoritzades (2.55m). Si sobrepassa aquestes mides, haurà de tramitar-se un permís concret.
 • Queda prohibit tallar o destorbar en cap moment el trànsit de vehicles o de vianants.
 • Es pot sol·licitar per diversos dies seguits, màxim 30.
 • A diferència del Permís General de Via pública aquest no té un horari predefinit, així que podeu sol·licitar-ho entre les 00h i les 23.59h.
 • Preu: Sol ser totalment gratuït per tot tipus de produccions no comercials.

Cada Ajuntament gestiona els seus espais verds i muntanya de pastura pública, així com la xarxa de camins i senders.

Les sol·licituds de permisos de filmació o sessió fotogràfica en espais aquests espais han de realitzar-se amb mínim 10 dies d’antelació, i aquestes han de ser per un dia i localització concreta. Cal tenir en compte que alguns espais tenen condicions especials (com ara presència de bestiar o transhumància). Comproveu les seves condicions a la seva fitxa de localització, que trobareu a l’apartat localitzacions d’aquest web.

Les taxes establertes per a produccions publicitàries i comercials s’han de consultar en cada cas.
Des de la Cerdanya Film Commission vetllem per la gratuïtat de les taxes per a tots aquells rodatges no publicitaris que contribueixen a la difusió de la ciutat i la seva identitat.

Per sol·licitar un permís de filmació en aquests espais, consulteu-nos.

Per realitzar filmacions als Mercats Municipals, Fires i Festes dels diferents municipis de Cerdanya, contacteu amb nosaltres per conèixer les condicions de cada municipi. Els permisos s’han de sol·licitar amb 10 dies d’antelació.

Al ser esdeveniments a l’aire lliure en espais reduïts, cal estudiar amb antelació l’afectació a la mobilitat i també a la seguretat tant de l’equip de rodatge com de les persones o animals que per allí transitin.

Els cementiris municipals estan gestionats per cada Ajuntament. La Cerdanya Film Commission intenta facilitar els tràmits i procediments per a l’obtenció dels permisos amb cadascun.

Per sol·licitar permisos per realitzar-hi filmacions o sessions fotogràfiques, aquests s’han de gestionar a través de cada Ajuntament, incloent la fitxa de la producció que trobareu en aquesta pàgina.

Per als treballs acadèmics s’han de tenir en compte les següents condicions:

 • Se solen necessitar mínim de deu dies d’antelació per tramitar-ho.
 • Només s’autoritzen les filmacions/sessions fotogràfiques en horari d’obertura del Cementiri (consulteu horaris en cada cas).
 • Sol ser necessari concretar una visita de localització amb els gestors (us podem facilitar el contacte).
 • El permís sol ser gratuït si s’adjunta una carta de l’escola acreditant que es un treball acadèmic.

Per la resta de produccions, cal tenir en compte les següents condicions:

 • Se solen necessitar mínim deu dies d’antelació per tramitar-ho.
 • Totes les produccions solen haver de pagar la taxa de filmació segons l’ordenança de Cementiris de cada municipi.
 • A més hauran d’anar acompanyats per una persona de seguretat que contractarà l’Ajuntament però que anirà a càrrec de la productora.
 • Poden demanar la redacció d’un contracte per la qual cosa fan falta les dades fiscals de l’empresa i el nom i DNI de la persona signarà amb cada ajuntament, especificant el que es farà.
 • Poden demanar l’enviament d’una còpia d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol reclamació per desperfectes ocasionats a les instal·lacions i persones o a tercers, per un import de fins a SEIXANTA MIL EUROS (60.000 €) i el comprovant del pagament de l’última quota de la prima corresponent (adjunt a la instància corresponent)
 • El dia de la signatura poden demanar de lliurar a l’Ajuntament 1.000 € en concepte de garantia (el número pot variar depenent del material i el que s’hagi de fer), que li serà retornada una vegada finalitzada la filmació.

Per a l’ús d’edificis municipals hi sol haver fixades unes taxes o preus públics que varien segons el tipus d’espai i l’entitat municipal que el gestiona. La Cerdanya Film Commission treballa perquè, en el cas de filmacions de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter professional no publicitari, les productores gaudeixin d’una reducció total o parcial de les taxes d’ocupació per rodar en edificis públics, com ara museus, escoles, instal·lacions esportives, centres cívics o seus de districte. La diversitat d’espais que s’acullen a aquesta categoria i la gran varietat de tipus de rodatges possibles obliguen a fer un estudi i una anàlisi individualitzada de cada sol·licitud i donen lloc a resolucions no sempre idèntiques. En tots els casos, els anuncis de publicitat comercial han d’abonar les taxes corresponents a l’ocupació dels espais municipals. Cal tenir present que les despeses derivades de la filmació i l’ocupació dels espais, com poden ser el servei de neteja, vigilància o possibles reparacions i/o desperfectes, són sempre a càrrec de la productora.

Permisos específics

Les filmacions, rodatges, sessions fotogràfiques o similars a la xarxa viària depenen de la categoria de la via:

 1. Xarxa urbana

Són competència de cada Ajuntament, que serà el responsable d’autoritzar el rodatge.

 1. Xarxa interurbana

Estan subjectes a autorització administrativa prèvia del Servei Català de Trànsit ja que afecten les condicions ordinàries de circulació en les vies interurbanes o aquelles amb incidència superior a la zona urbana o suposen uns canvis determinats en la configuració dels vehicles en filmació. Per tot això, es distingeixen dues modalitats d’autoritzacions:

 • Autoritzacions per a filmacions que requereixen un ús excepcional de la via, sigui per raó del propis vehicles adaptats a filmacions o de les necessitats de la producció sobre la carretera (cal tallar la circulació).
 • Autoritzacions de rodatge per a vehicles amb càmeres adossades amb sistemes de fixació adients o homologats, i que no requereixen us ús excepcional de la via, per les dimensions de les càmeres i per complir les normes de circulació. Aquestes autoritzacions s’emeten per impedir la utilització de vehicles modificats o reformats per a filmacions sense tallar el trànsit habitual.

El sol·licitant organitzador ha de presentar una sol·licitud normalitzada per a cada cas, per tal de sol·licitar l’autorització prèvia, tot adjuntant la documentació exigida amb suficient antelació.

Trobareu la informació per filmar en carreteres en aquest enllaç.

Els parcs naturals de Catalunya estan gestionats per la Generalitat de Catalunya i tenen normativa pròpia. A Cerdanya és d’aplicació el Parc Natural del Cadí-Moixeró, amb seu principal a Bagà (Berguedà, Barcelona).

Totes les filmacions i les sessions fotogràfiques són regulades pel que disposa el text normatiu del Pla especial de protecció del medi natural de cada parc. L’òrgan gestor del parc és competent per a autoritzar aquestes activitats o emetre’n l’informe previ, tot i que cal obtenir els permisos de les altres administracions competents (especialment dels ajuntaments) i, si escau, dels particulars.

Com a molt tard s’ha d’enviar la documentació trenta dies naturals abans de la data de realització de l’activitat. L’incompliment d’aquest termini pot implicar no disposar de prou temps per a autoritzar l’activitat o emetre’n l’informe previ.

L’incompliment d’aquest termini pot impedir la tramitació de la sol·licitud, atès que no es disposaria de prou temps per a autoritzar l’activitat o emetre’n l’informe previ. En cas de no rebre resposta s’entendrà la no autorització de l’activitat.

Per rodar al Parc Natural del Cadí-Moixeró s’ha de cursar la petició aquí.

Per a rodatges als interiors dels trens, cal adreçar-se a RENFE, omplir els formularis corresponents i enviar el guió sencer o les seqüències que s’han de rodar en aquests espais. Per rodar a les estacions de tren i vies de la xarxa ferroviària de Renfe cal dirigir-se a ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) i fer-los arribar un breu dossier explicatiu de la producció. Les taxes es fixen segons el tipus d’estació, el temps d’ocupació i la complexitat del rodatge. Els permisos són atorgats directament pels organismes competents. Cal tenir en compte que, per motius de drets d’imatge, no es pot rodar ficció en trens amb passatgers. Els rodatges a la via pública i a l’exterior de les estacions de tren s’han d’autoritzar via els ajuntaments respectius i no per ADIF.

Podeu consultar aquí els espais que ofereix ADIF i les seves tarifes.

Per rodar a qualsevol església o centre religiós a Catalunya és necessari el vistiplau de l’Arquebisbat o Bisbat corresponent, tot i que en alguns casos, les sol·licituds es poden tramitar directament amb el rector de cada església. La Cerdanya Film Commission pot assessorar segons les necessitats de la producció.

Per rodar a l’Aeròdrom de la Cerdanya, contacteu directament amb l’Aeroclub a través d’aquest web.

Els rodatges que requereixen d’imatges preses per aeronaus pilotades per control remot (drons o RPAS) tenen condicions especials.

Consulteu la normativa general aquí.

A més a més, per consultes específiques, es pot trucar a 91 396 80 00 – centraleta, atenen respostes sobre drons de 10 a 13.30 o escriure a drones.aesa@seguridadaerea.es

Cal diferenciar 4 tipologies de models de gestió de les estacions d’esquí de la comarca de la Cerdanya:

 • Estacions gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (La Molina): Els permisos de rodatge dins del domini esquiable els tramiten directament des de l’estació o a través del web de FGC – rodatges. Els terminis, condicions i preus es negocien directament amb ells.
 • Estacions gestionades per una entitat privada (Masella): Els permisos de rodatge dins del domini esquiable els tramiten directament des de cada estació.
 • Estacions municipals gestionades en règim de concessió (Lles i Arànser): Cal obtenir la doble autorització de l’ens municipal i de l’empresa concessionària.
 • Estacions municipals gestionades pel municipi (Guils-Fontanera): Cal  obtenir el permís directament del municipi en qüestió.

Per rodatges amb animals, explosius, assegurances i transport de materials, coproducció, finançament i altres informacions d’interès, consulteu el següent enllaç.

Localitzacions de Titularitat Privada

Per rodar a qualsevol localització privada és necessari el vistiplau del propietari corresponent. La Cerdanya Film Commission pot assessorar segons les necessitats de la producció en la cerca d’algunes localitzacions però no intermediarà entre les parts.

La major part de la muntanya de Cerdanya és de propietat municipal. No obstant, és comú trobar prats i boscos propietat de finques privades. Per rodar en aquests espais, cal adreçar-se directament al propietari. Consulteu a cada ajuntament per la titularitat de cada espai on voleu rodar.